№ 20 2020 елның 4 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварында кабул ителгән 4 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 4 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карар-ларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 50 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№38 от 02.07.2019 г.
Татарстан РеспубликасыТүбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 04 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль ...

Скачать