№ 20 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 19 2019 елның 25 июленнән
Красный Ключ авыл җирлеге Советының 2006 елның 3 мартындәге 2-7 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 16 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 26 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 17 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 27 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 18 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 22 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 06 от 22.04.2019
Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 2 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Красный Ключ авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 41 от 19.12.2018
Красный Ключ авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 22нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 40 от 19.12.2018
Красный Ключ авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 23нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 39 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 38 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Красный Ключ авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать