№ 06 от 22.04.2019
Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 2 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Красный Ключ авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 41 от 19.12.2018
Красный Ключ авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 22нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 40 от 19.12.2018
Красный Ключ авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 23нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 39 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 38 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Красный Ключ авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать